عضویت
  • موافقت با قوانین و مقررات مرکز آموزش های هوایی هما جهت عضویت الزامیست.
  • تکمیل مدارک پرسنلی و تحصیلی جهت شرکت در کلاس و  صدور گواهینامه الزامیست.