معرفی مرکز آموزشهای هوایی هما
در سال 1382 فكر تاسيس شركت مركز آموزشهاي هوايي هما در پي توصيه مدير عامل محترم وقت شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ایران و به منظور تربيت خلبان جهت تامين نيازمنديهاي آن شركت و ساير شركتهاي هواپيمايي ايجاد گرديد