درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره SMS در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره SMS
نوع دوره :
ماهیت دوره : هواپیما
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف