درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره FCL & Flight Discipline در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره FCL & Flight Discipline
نوع دوره :
ماهیت دوره : هواپیما
سطح دوره :

سرفصل

اهداف